Yhdistyksen säännöt

1           Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1.1          Yhdistyksen nimi on Tampereen Akateeminen Mahti ry ja sen kotipaikka on Tampere. Pääasiallisesti yhdistyksen toiminta-alue on Tampere, mutta yhdistys voi harjoittaa toimintaansa myös muualla Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

1.2          Yhdistyksen kieli on suomi.

2           Tarkoitus ja toiminnan laatu

2.1          Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Tarkoituksena on, että yhdistyksen toiminta tukee jäseniään harrastamaan kunto-, harraste- tai kilpaurheilua yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yhdistys voi kannustaa huippu-urheiluun.

2.2          Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ja sen alaiset jaostot

 • järjestävät urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä -matkoja,
 • osallistuvat urheilu- ja liikuntatapahtumiin,
 • järjestävät koulutustoimintaa,
 • hankkivat tarvittavia välineitä,
 • järjestävät valmennus ja harjoitustoimintaa
 • harjoittavat tiedotus- ja suhdetoimintaa,
 • tarjoavat muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan tukea jäsenistönsä yleistä hyvinvointia sekä
 • virkistävät jäsentensä sosiaalista elämää sekä parantavat jäsenistönsä yhteishenkeä.

2.3          Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan myös kiinnittämällä toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii liikunnan tukemiseen ja kehittämiseen tarpeellisten harjoituspaikkojen ja muiden edellytysten luomiseen.

2.4          Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia tuloja yhteistyökumppaneiltaan, tehdä talkootöitä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

2.5          Yhdistys voi hankkia varoja periaatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvittelu- ja juhlatilaisuuksia sekä myymällä kannatustuotteita. Lisäksi yhdistys voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

2.6          Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

2.7          Yhdistys voi hankkia ostopalveluita.

3           Jäsenet

3.1          Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tampereen Yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä henkilökuntaan kuuluvat henkilöt maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun joko vuodeksi kerrallaan tai ainaisjäsenmaksuna. Varsinaiset jäsenet ovat vuosijäseniä maksettuaan vuosijäsenmaksun ja ainaisjäseniä maksettuaan ainaisjäsenmaksun. Oikeustoimikelpoinen yhteisö voi liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen päätöksellä.

3.2          Yhdistyksen perustajajäsen on TREY, joka on myös yhdistyksen ainaisjäsen.

3.3          Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö hallituksen päätöksellä. Kannatusjäsenet ovat vuosijäseniä maksettuaan vuosijäsenmaksun ja ainaisjäseniä maksettuaan ainaisjäsenmaksun.

3.4          Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

3.5          Ääni- puhe ja läsnäolo-oikeudesta määrätään erikseen kohdassa 6.6 ja 10.

3.6          Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4           Jäsenmaksu

4.1          Jäsenmaksun maksamalla yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan.

4.2          Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

4.3          Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

5           Jäsenen eroaminen ja erottaminen

5.1          Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty tai kun erottamiseen edellyttävät ehdot on todettu.

5.2          Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

6           Hallitus

6.1          Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseneksi valittavan on oltava yhdistyksen jäsen. Jos kaikki hallituspaikat eivät syyskokouksessa täyty, voidaan kyseinen hallituspaikka jättää täyttämättä. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan paikkaa ei saada syyskokouksessa täytetyksi, päättää kokous uuden kokouksen pitämisestä enintään kolmen (3) viikon päähän syyskokouksesta asian ratkaisemiseksi.

6.2          Hallituksen toimikausi on sama kuin tilikausi. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan eroaa tai erotetaan tehtävästään, valitsee yhdistyksen kokous sen jäsenistä uuden hallituksen jäsenen. Jos yhdistyksen puheenjohtaja eroaa tehtävästään kesken toimikauden, kutsutaan koolle yhdistyksen kokous, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

6.3          Puheenjohtajan ollessa estynyt tehtäviensä hoitamisesta hallitusta johtaa varapuheenjohtaja.

6.4          Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallitus voi myös valita hallituksen ulkopuolelta tarvittavia toimihenkilöitä.

6.5          Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

6.6          Hallituksen kokouksessa äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

6.7          Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

6.8          Hallituksen tehtävänä on

 • toimia yhdistyksen toimeenpanevana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,
 • olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,
 • suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,
 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä,
 • vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,
 • vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista,
 • pitää jäsenluetteloa,
 • hoitaa yhdistyksen taloutta,
 • hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa,
 • päättää yhdistyksen kunnianosoitusten myöntämisestä sekä
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

7           Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7.1          Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

7.2          Hallitus saa yksimielisellä päätöksellä antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen jäsenelle.

8           Tilikausi ja toiminnantarkastus

8.1          Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kevätkokousta.

9           Kokoukset

9.1          Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaisten kokousten esityslistan. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, mukaan lukien kutsun lähettämispäivä ja kokouspäivä. Ilmoitus tulee tehdä yhdistyksen verkkosivuilla julkaistulla ilmoituksella.

9.2          Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä olevilla oikeustoimikelpoisilla yhteisöillä on käytettävissään yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäsataa (500) edustamaansa jäsentä kohden. Oikeustoimikelpoisen yhteisön yksittäinen edustaja voi kokouksessa käyttää valtakirjalla korkeintaan viittä (5) ääntä. Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei jonkin asian ratkaisemisesta näissä säännöissä toisin säädetä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi äänestystilanteessa tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

9.3          Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli vähintään kolme (3) henkilöä sitä pyytää.

9.4          Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viipymättä kokouskutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous voi päättää asian ottamisesta kokouksen esityslistalle kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

9.5          Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään vahvistettavaksi tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

9.6          Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen varapuheenjohtaja.
 3. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen sihteeri.
 4. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen rahastonhoitaja.
 5. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallitukseen 2-8 muuta jäsentä.
 6.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.
 7. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus.
 8. Hyväksytään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10       Pöytäkirjat

10.1       Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava yhdistyksen kokousten pöytäkirjat kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa kokouksesta.

11       Jaostot

11.1       Jaoston perustamiseksi vaaditaan vähintään kymmenen (10) Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijaa tai henkilöstön jäsentä. Yhdistyksen hallitus päättää jaoston hyväksymisestä sen toimitettua hallituksen käsiteltäväksi seuraavat dokumentit: toimintasuunnitelman, talousarvion, yhteystietolomakkeen ja perustamiskokouksen pöytäkirjan.

11.2       Yhdistyksen hallitus myöntää jaostolleen vuosittain toiminta-avustusta sekä projektiavustusta tapauskohtaisesti.

11.3       Yhdistyksellä voi olla vain yksi jaosto urheilulajia kohden. Jaosto voi sisältää erilaista samaa lajia harrastavia ryhmiä.

11.4       Kaikilla jaostoilla on oma hallitus, vuosittainen toimintasuunnitelma, talousarvio ja ajan tasalla oleva jäsenlista.

11.5       Jaostoja sitovat myös muut yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja toimintaohjeet.

11.6       Jaostot voivat periä jäseniltään jäsenmaksua.

 

12       Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12.1       Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.

12.2       Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään viikon välein. Jotta päätös olisi pätevä, tarvitaan kokouksessa läsnä olevin äänioikeutettujen äänistä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12.3       Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle. Pesänselvityshenkilöinä toimivat purkamisesta päättäneen kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.